Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

BẤM HUYỆT

Bấm huyệt

Các huyệt trên cơ thể

VẦN A

Âm bao Âm lăng tuyền
Âm cốc Âm liêm
Âm đô Âm thị
Âm khích Ân môn
Á Môn

VẦN B

Bạch hoàn du Bế quan
Bàng quang du Bỉnh Phong
Bào hoang Bộ lang
Bách hội Bộc tham
Bất dung

VẦN C

Cách du Cực tuyền
Cách quan Chính dinh
Cao hoang Chu vinh
Cấp mạch Chương môn
Chí âm Cơ môn
Chi cấu Côn lôn
Chi chính Công tôn
Chí thất Cư cốt
Chiếu hải Cư liêu

VẦN D

Dịch môn Duy đạo
Du phủ Dương khê
Dũng tuyền Dương lăng tuyền
Dương bạch Dưỡng lão
Dương cốc Dương phụ
Dương cương Dương trì
Dương giao

VẦN Đ

Đại bao Đài chùy
Đại trung Đới mạch
Đại cự Đại nghênh
Đại đô Đại trữ
Đại đôn Đại trường du
Đại hách Đầu duy
Đại lăng Đầu khiếu âm
Đầu lâm khấp

VẦN E

Ế phong

VẦN G

Giải khê Giao tín
Gian sử Giáp xa

VẦN H

Hạ cư hư Hoàn khiêu
Hạ liêm Hoàng du
Hạ liêu Hoang môn
Hạ quan Huyết hải
Hãm cốc Hội âm
Hàm yến Hoạt nhục môn
Hành gian Hội dương
Hậu khê Hội tông
Hiệp bạch Hợp cốc
Hiệp khê Hợp dương
Hòa liêu Hung hương
Hoắc trung Huyền chung
Hoàn cốt Huyền ly

VẦN K

Khâu khư Khúc tuyền
Khế mạch Khúc viên
Khí hải du Khuyết bồn
Khí hộ Kiên liêu
Khí huyệt Kiên ngoại du
Khí xá Kiên ngung
Khí xung Kiên tỉnh
Khích môn Kiên trinh
Khố phòng Kiên trung du
Khổng tối Kim môn
Khúc sai Kinh cốt
Khúc tân Kinh cừ
Khúc trạch Kinh môn
Khúc trì Kỳ môn

VẦN L

Lạc khước Liệt khuyết
Lãi câu Linh đạo
Lao cung Linh khư
Lậu cốc Lư tức
Lệ đoài Lương môn

VẦN M

Mục song Mi xung
Mệnh môn

VẦN N

Não không Nhật nguyệt
Nghinh hương Nhị gian
Ngoại khâu Nhĩ môn
Ngoại lăng Nhiên cốc
Ngoại quan Nhũ căn
Ngọc chẩm Nhu du
Ngũ lý Nhu hội
Ngư tế Nhũ trung
Ngũ xứ Nội đình
Nhân nghênh Nội quan
Nhân trung

VẦN Ô

Ốc ế Ôn lưu

VẦN P

Phách hộ Phù đột
Phế du Phù khích
Phi dương Phụ phân
Phong long Phủ xá
Phong môn Phúc ai
Phong thị Phúc kết
Phong trì Phục lưu
Phù bạch Phục thố

VẦN Q

Quan môn Quy lai
Quan nguyên du Quyền liêu
Quang minh Quyết âm du
Quan xung 

VẦN S

Suất cốc

VẦN T

Túc tam lý Thái khê
Thiên đột Thái dương
Thần môn Trung phủ
Thủ tam lý Thiên xu
Thương dương Tình minh
Thận du Tiểu hải
Thừa khấp Toàn trúc
Trật biên Thiên tông
Trung quản Thừa sơn

VẦN U

U môn Ủy trung
Ưng song Uyển cốt
Ủy dương Uyên dịch

VẦN V

Vân môn Vị thương
Vị du

VẦN X

Xích trạch Xung môn
Xung dương

VẦN Y

Y Hy Ý xá
error: Nội dung được bảo vệ !
remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767